President Santokhi heeft bij zijn toespraak aangegeven dat het KPS een belangrijke actor is bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving en is daarmee een essentiële organisatie ter waarborging van de democratische rechtstaat in Suriname. “Om deze reden zal het KPS een onbevlekte en integere organisatie moeten zijn en zullen politieambtenaren, die deel uitmaken van het KPS eveneens onbevlekt en integer moeten zijn.”

Commissievoorzitter Sharma Lakhisaran

Het staatshoofd heeft verder aangegeven dat uit beschikbare informatie blijkt dat er zich vermoedelijk onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de werving en selectie van rekruten. Dit geldt ook voor het optreden van politiepersoneel al dan niet op instructie van leidinggevenden, waardoor de benodigde integriteit van het politiekorps, ernstige schade kan zijn toegedaan. “Voorts zijn er gevallen bekend, waarbij noodzakelijk optreden van politieambtenaren, op instructie van hogere politieambtenaren achterwege is gelaten, zonder dat daar een gerechtvaardigde noodzaak toe was.”

“Dit soort aangelegenheden tasten de integriteit en het imago van het politiekorps aan en dat leidt ertoe dat het politieapparaat aan gezag inboet. Deze regering staat een optreden voor gebaseerd op basis van wet en recht en op basis van gezag. Daarom is het noodzakelijk om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de omstandigheden en gebeurtenissen, zodat er duidelijkheid kan worden verschaft”, aldus de president.

De werkgroep is geïnstalleerd op 24 augustus 2020 voor een periode van 3 maanden. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak de korpschef, alle politiefunctionarissen en de samenleving opgeroepen om alle informatie omtrent de werving en selectie van politiefunctionarissen en vermeende onregelmatigheden aan de commissie te doen toekomen.