Al deze zaken moeten in de urgentiefase aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. Dit, zodat wij kunnen overgaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd.

De commissie zal direct aanvang maken met haar werkzaamheden. De commissie heeft ruime bevoegdheden toegekend gekregen om rechtstreeks informatie op te vragen bij alle overheidsinstellingen, parastatalen en alle entiteiten die gerelateerd zijn aan de Staat.

De President roept de samenleving op dat indien zaken verkeerd zitten, zij haar volledige medewerking verleend en de nodige informatie doet toekomen aan de commissie. Brieven en stukken kunnen worden bezorgd op het Secretariaat van het Kabinet van President. De President benadrukt dat indien regeringsautoriteiten in strijd met de wet of met procedures handelen, dit strafbaar kan zijn. Controversiële en/of buitensporige zaken zullen door de commissie met prioriteit worden aangepakt.

Ondanks dat de Regering nu iets langer dan tien dagen aanzit, merkt zij reeds de druk vanuit de samenleving op, om voormelde buitensporige en onrechtvaardige zaken aan te pakken.

Het eerste besluit van de commissie is dat deze af wenst te zien van enige vergoeding, hoewel deze wel was toegekend, in het kader van haar specifieke taak- en doelstellingen alsmede gelet op de nijpende financieel economische situatie van ons land. Dit is dan ook een signaal naar eenieder, werk voor je land! De commissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit juristen en andere ter zake deskundigen. De commissie heeft onder meer de volgende taak: een integrale analyse van de personeelsbestanden van de overheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de doelmatigheid en proportionaliteit van de functies en schalen alsook de voorlaatste en laatste bevordering van de landsdienaren. De commissie zal periodiek rapporteren aan de President, ter zake de bevindingen met betrekking tot deze analyse alsmede de overige adviezen ter zake.