Overheid


President in tv toespraak: stroomsubsidie voor bedrijven mogelijk aangepast

07-09-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Bouterse sprak op zondagavond omstreeks half 9 via diverse tv en radio stations de bevolking toe over de energiesituatie. De uitzending was bedoeld als informatiesessie, nadat de parlementsvergadering van dinsdag 2 september geen doorgang vond door een gebrek aan quorum.

Daar het energievraagstuk een actueel vraagstuk is, heeft de President gemeend om dan maar direct in contact te treden met het volk en u de informatie alsnog te doen toekomen.


Load-shedding niet nodig bij zuinig gebruik

De President gaf aan dat we in september en oktober maximaal 70MW kunnen trekken uit het stuwmeer. Zolang we de 70MW niet overschrijden, hoeft de EBS niet over te gaan tot load-shedding. De President stelt dat "het systeem van load-shedding onacceptabel is voor de regering, daarom is er reeds in 2012 gestart met de investeringen om 152MW extra op te wekken. Van deze 152MW is reeds 97MW gerealiseerd. De totale 152MW moet uiterlijk eind 2015 beschikbaar zijn.
Ik kan u ook meedelen dat de huidige Regering zwaar heeft geïnvesteerd in opwekking, transmissie en distributie. Zonder deze investeringen zouden wij vandaag voor een veel grotere uitdaging staan."

De President gaf aan bijzonder ingenomen te zijn met de vele iniatieven van bezuiniging door burgers en bedrijven waardoor de afgelopen dagen load-shedding bijna niet meer nodig was. De President riep daarbij wederom op om te blijven besparen op het gebruik van energie in de komende weken.

 

Tariefaanpassing stroom en water
De President zegt dat er veel suggesties zijn binnengekomen over subjectsubsidie, dus het geven van subsidies aan hen die het echt nodig hebben. "Laten we met elkaar vaststellen dat het invoeren van een nieuw tarievenstelsel voor elektriciteit, maar ook voor water, om een gedegen voorbereiding van de samenleving vereist. Indien we zouden kiezen voor het systeem van subjectsubsidie, dan moet dit gestoeld zijn op voldoende inzicht in de sociaal-economische effecten van deze maatregel. De Regering is daarom van oordeel dat de sociaal-economische effecten eerst onderzocht dienen te worden, alvorens over te gaan tot een nieuw tarieven- en subsidiesysteem."

De tarieven zullen dus niet direct worden verhoogd. Voor bedrijven en commerciele instanties zal er eerst een informatiecampagne gevoerd worden over de aanpassing van energietarieven naar marktconforme prijzen. De inkomsten die voortkomen uit deze verhoogde tarieven zullen besteed worden voor de kapitaalinvesteringen in opwekking en verdere uitbreiding van het transmissienetwerk. 

 

Maatregelen korte termijn          
Een van de oorzaken voor het uitblijven van noodzakelijke investeringen in het netwerk en distributielijnen, is het tekort aan inkomsten van de EBS. Het is alom bekend dat het tarief voor stroom USD 0,26 p/kwu is, maar dat dat prijs dusdanig gesubsideerd wordt dat de burger maar USD 0,06 p/kwu betaald. De maatregelen die de regering op korte termijn zal nemen om stroom te garanderen en discrepanties te verminderen, zijn:

 1. Uitvoering van het plan voor noodstroomvoorziening  
 2. Reparatie van de defecte 40 MW stoomturbine van Suralco
 3. Campagne ter informatie over marktconform tarief voor bedrijven en instanties, met name: Banken en verzekeringsmaatschappijen; Hotels; Buitenlandse vertegenwoordigingen; Casino's; Commerciële Staatsbedrijven, met name Staatsolie, Telesur, SLM, Havenbeheer, Luchthavenbeheer, MAS en Grassalco en andere daarvoor in aanmerking komende specifieke verbruikers.   
 4. De overige gebruikers die nu USD 0,06 in plaats van USD 0,26 p/kwu betalen, zullen op een nader te bepalen tijdstip USD 0,08 p/kwu betalen. Dit is een verlaging van de subsidie met USD 0,02 p/kwu.
 5. De overheid overweegt om in het kader van de vermindering van stroomgebruik een tijdelijke verkorting van de werktijd bij overheidskantoren. Hiertoe zal de Regering op korte termijn in dialoog treden met de sociale partners.


Energiebeleid midden tot lange termijn                 
In zijn tv toespraak hield de president de historische ontwikkelingen voor die zich hebben voortgedaan in de energiesector. Om zijn landgenoten inzicht te geven in de richting waarvan het energiebeleid zich zal ontwikkelen gaf de president aan wat de prioriteitsgebieden zullen zijn in het energiebeleid. De President stelt dat "de Regering kiest voor een pragmatische benadering die zich richt op zeven (7) speerpunten, te weten:

 1. de bouw van thermische centrales ter verbetering van de landelijke beschikbaarheid;
 2. de bouw van waterkrachtwerken ter realisering van betaalbaarheid op korte en lange termijn;
 3. de uitbreiding van transmissie- en distributiefaciliteiten met als prioriteit het terug dringen van de netverliezen en het verhogen van de bedrijfszekerheid;
 4. de introductie van een tarievenstelsel gebaseerd op economische grondslagen (kostendekkend) en dit completeren met een subsidiemethode ter handhaving van de betaalbaarheid;
 5. de aanname van een Elektriciteitswet en het versterken van het institutionele kader ter verbetering van de doelmatigheid in de sector;
 6. de stimulering en de ondersteuning van rationeel energieverbruik en energiebesparingsprojecten;
 7. de bevordering van alternatieve energie in het kader van het vergroten van de energiezekerheid."

Hiernaast heeft het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen inmiddels twee ontwerpwetten voorbereid en aangeboden aan de Raad van Ministers, te weten ontwerpwet voor de elektriciteitsvoorziening en een ontwerpwet voor de instelling van een Energie Autoriteit. Deze wetten zijn nodig omdat zij het kader bieden om het gebruik van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.

 

Tot slot, zei de President, "wij beschikken als land nog niet over voldoende reserve-vermogen om probleemloos om te kunnen gaan met eventuele calamiteiten. De Regering is er echter van overtuigd dat met vereende krachten en consistentie in de uitvoering van de speerpunten van het energiebeleid wij uiteindelijk tot een betrouwbare, betaalbare en landelijk dekkende elektriciteitsvoorziening zullen komen."

 

Lees hier de volledige speech van de President over de energiesituatie

NIEUWSBERICHTEN