Overheid


President over stroomtoevoer: 'ongerief wordt verkort'

26-08-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Bouterse sprak op dinsdag 26 augustus in DNA om uitleg te geven over de ontstane problematiek met de stroomtoevoer van EBS.

Vraag naar stroom
De President begon met aan te geven dat zijn regering gehoopt had een lange periode met stroomonderbrekingen, die men gewend was van vroeger, te voorkomen. Doordat de regering wist dat de jaarlijkse stroombehoefte tot 2010 met 8% per jaar groeide, heeft de regering besloten investeringen te doen van maar liefst SRD 700 miljoen om ervoor zorg te dragen dat er meer energie beschikbaar kwam. De investeringen zijn onder andere gegaan naar verbrandingsmotoren en nieuwe installaties.

De President gaf aan dat waar het stroomverbruik in 2010, tijdens piekuren, op 193 MW zat, zitten we inmiddels op 235 MW. En de verwachting is dat het verbruik per oktober zelfs zal stijgen naar 258 MW. Een totale stijging van ca. 30% in vier jaar tijd, wat terug te leiden is op de positieve ontwikkelingen wat betreft de economische groei en industriële bedrijvigheid.

"Onnodig u te zeggen, dat voldoende beschikbare energie van fundamenteel belang is om een samenleving in stand te houden en dat deze beschikbaarheid van energie vooral ook van cruciaal belang is als zijnde de voornaamste voorwaarde voor verdere ontwikkeling van die samenleving. De garandering en veiligstelling van voldoende energie behoort daarom tot de allerhoogste prioritiet van het regeerbeleid",aldus President Bouterse.

De President schetste vervolgens een beeld van de investeringen in de energiesector vanaf 2000. Hij gaf aan dat deze investeringen (tot 2010) echter niet genoeg waren om de groei in energiegebruik, die we nu constateren, te kunnen dekken. Opsommend zijn er de volgende interventies gepleegd:

  • 4 energietops met deskundigen om opties af te wegen en de juiste investeringsbeslissing te maken voor een lange-termijn oplossing
  • per 2012: staand vermogen energie verhoogd naar 97 MW
  • eind 2013: drie generatoren van gezamenlijk 63 MW geinstalleerd bij EBS
  • begin 2014: groen licht voor extra opwekking door Staatsolie van 34 MW

"Let u wel", zei President Bouterse, "in deze periode is er in totaal bijkans 100 MW extra vermogen toegevoegd! Dit is vrijwel gelijk aan het jaarlijks gemiddelde dat aan hydro energie uit Afobakka geleverd wordt. Wij beschikken nu over 295 MW vermogen in tegenstelling tot 193 MW in 2010. Dit vermogen zou - onder normale omstandigheden -voldoende zijn om de achterstand van vóór 2010 in te lopen."

Helaas zijn er momenteel geen normale omstandigheden door de gevolgen van El Nino en de verminderde regenval in het achterland, met name rondom het Afobakka stuwmeer. "In 2014 is de neerslag achter en in het stuwmeer circa 15 - 20% minder dan in een normaal jaar. Voorzitter, dit betekent dat het peil in het stuwmeer 2.4 meter in deze tijd van het jaar lager is dan normaal." Door de lage waterstand was Suralco genoodzaakt per 18 augustus de stroomtoevoer naar EBS terug te schroeven met 30 MW. Een overmacht situatie waarop de regering niet gerekend had, nu zij drukdoende was de transmissie- en distributielijnen te vervangen en onderstations te repareren.

De President gaf echter aan dat wat hem betreft er alerter en met meer veerkracht gereageerd had moeten worden, toen het duidelijk werd dat de neerslag aan het verminderen was.

Oplossingen lange termijn
"Voor de middellange termijn is zonne-energie in gevorderde studie en wordt al minstens een project in het binnenland uitgevoerd. Zonne-energie is hernieuwbare, goedkopere energie dan de dure dieselolie. Het gebruik van zonne-energie zal daarom door de Regering gestimuleerd worden. Wij laten ook studies verrichten over opwekcapaciteit door middel van afvalenergie vanuit resthout, rijstkaf, huisvuil en de opwekking met minder dure brandstof zoals kolen en gas. De Regering blijft vooruit kijken, vooral als het gaat om de voor ons allen kostbare energie."

Daarnaast gaf de President aan dat waterkracht een van de bronnen is die verder onderzocht wordt als stroomvoorziening. Net zoals de President op 15 augustus 2014 al aangaf bij EBS, zei hij wederom dat de energiemix die toegepast zal worden divers zal moeten zijn, om dit soort problemen die voortkomen uit effecten van verminderde neerslag te kunnen voorkomen."Wij zullen wat dit betreft voor de toekomst echter voor onze energievoorziening een goede mix moeten hebben van Hydro, thermisch en andere hernieuwbare energiebronnen. Immers een volledige afhankelijkheid van Hydro-energie, kan bij wisselende klimatologische omstandigheden, wederom leiden tot een tekort. In het kader van veiligstelling van energievoorziening is het goed, naast het voorgaande, om hier ook te vermelden, dat de Regering nog steeds in voor ogen heeft, de interconnectie tussen Suriname en zijn buurlanden, waarmee wederzijds energie garantie wordt geboden."

Investeringen op korte termijn
Voor het korte termijnbeleid is het goed te vermelden, dat de funderingen voor uitbreiding van nog eens 55 MW: 21 MW bij de EBS en 34 MW bij de Staatsolie Maatschappij reeds gereed zijn. Het gaat hierbij om circa 275 miljoen Srd. Hierin is inbegrepen het 161 KV onderstation te Kwatta alsmede transmissie-verbindingen naar diverse onderstations. Dit alles, naast andere te treffen voorzieningen voor nieuw te bouwen onderstations en voor het reviseren van oude onderstations.

De focus is momenteel op het verkorten van ongerief door:      
(a) het eventueel binnenhalen van Emergency Power    
(b) het versneld afbouwen van de transmissie-lijn van Staatsolie naar Menckendam. Hierdoor zal 20 MW extra vermogen getransporteerd worden naar de gebruikers.


Ongerief beperken
De President sprak een voorzichtig woord van geruststelling uit en zei "de Regering is voortvarend bezig en overziet de energiesituatie in ons land. Wij kunnen allen in dit land, via u Mevrouw de Voorzitter, geruststellen, dat zaken ter blijvende ontwikkeling van de energievoorziening goed op het spoor zijn, zowel voor nu, voor de middellange alswel voor de lange termijn. De Regering blijft in goed dialoog met de Suralco. Voortdurend wordt door ons samen met de Suralco gekeken naar alle mogelijkheden om het kortstondig opgetreden ongerief, heel snel tot het verleden te doen behoren."

Hoewel de President de hand in eigen boezem stak wat betreft het signaleren van het probleem en hierop inspelen, deed hij toch een oproep aan de samenleving om ook een steentje bij te dragen door verspilling tegen te gaan. De overheid zal haar deel doen door airco's alleen tussen 10 en 14 uur te draaien.

"Wij hebben alle geloof en vertrouwen in ons volk hierbij en zeggen hartgrondig dank aan ons gehele volk, voor hun begrip, medewerking en steun als hun waardevolle en onmisbare bijdrage bij de oplossing van deze ongewenste situatie."

 

Lees hier de volledige toespraak van de President in DNA.

NIEUWSBERICHTEN