Overheid


Suriname ontvangt overdrachtsdocumenten UNASUR

02-10-2013 | Archief

In navolging van de overdracht van het UNASUR Pro Tempore Voorzitterschap aan Suriname, op vrijdag 30 augustus jl. waren er op 2 - 3 oktober 2013,  in ons land, speciale UNASUR bijeenkomsten. Hierbij werd door Peru, belast met het tijdelijk voorzitterschap van UNASUR in de periode 2012-2013, de relevante documentatie van Raden, Werkgroepen en andere Institutionele Organen overgedragen aan Suriname.

De overdrachtsceremonie heeft op 2 oktober 2013 plaatsgevonden in Hotel Torarica, waarbij namens ons land, Ambassadeur Ike Antonius, Voorzitter van de UNASUR Raad van Afgevaardigden en Algemeen Coördinator UNASUR - Suriname, de protocollen van overdracht heeft getekend.

Antonius die de overdrachtsplechtigheid opende, geeft aan dat het initiatief voor het bijeenroepen van deze ontmoeting enkele maanden geleden door Suriname en Peru is genomen, waarbij ook besloten werd ruimte te bieden aan de overige UNASUR lidlanden om samen met de verantwoordelijken van de diverse overheidsinstanties in Suriname, een evaluatie te plegen van de stand van zaken in de diverse UNASUR organen.

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet deze exercitie alle nationale actoren een zo duidelijk mogelijk beeld verschaffen van de te ondernemen acties voor de voortzetting van gemaakte afspraken in UNASUR verband.

Ambassadeur Antonius geeft aan dat behalve met Peru, tijdens speciaal door Buitenlandse Zaken gecoördineerde werksessies op 02 en 03 oktober, een uitwisseling moet plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van vakministeries en de diverse coördinatoren  die van de overige lidlanden naar Suriname zijn afgereisd.

Evenzo zullen door Suriname, in de hoedanigheid van de huidige UNASUR Voorzitter, afspraken worden gemaakt t.a.v. de vergaderkalender voor het jaar 2013-2014, alsook werkafspraken t.a.v. de coördinatie van de Raden waarvoor Suriname verantwoordelijkheid draagt.

Suriname is onder meer belast met het voorzitterschap binnen de volgende Raden:

Raad voor Cultuur / Ministerie van Onderwijs en Volkshuisvesting;

Raad voor Defensie / Ministerie van Defensie;

Raad voor Electorale Aangelegenheden / Onafhankelijk Kiesbureau.

Raad voor Gezondheid / Ministerie van Volksgezondheid;

Raad voor Sociale Ontwikkeling / Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Naast deze Raden draagt Suriname ook de hoofdverantwoordelijkheid voor de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en de Raad van Afgevaardigden die behoren tot de politieke organen van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties.

NIEUWSBERICHTEN