Geen willekeur met wijzigingen valutawet regering Santokhi

Geen willekeur met wijzigingen valutawet regering Santokhi

26-03-2021
Wat er met de komst van de wijzigingen van de valutawet zal moeten is het intensiveren van Handhaving en toezicht op illegale wisselkantoren. President Chandrikapersad Santokhi geeft aan dat er met de komst van deze wet geen sprake zal zijn van willekeur. De regering kiest niet voor het aannemen van een wet, die in het holst van de nacht willekeurig is opgebracht en door de keel van de samenleving is gedrukt, maar kiest voor een breed gedragen wet die op een zorgvuldige wijze, in overleg en betrokkenheid tot stand komt.

Wij kiezen niet voor het vaststellen van een willekeurige koers op basis van een wet, en het willekeurig straffen van mensen uit de gehele samenleving, die zich niet aan die koers houden, maar wij kiezen voor het preventief voorkomen van personen die bedrijfsmatig wisselkantoor spelen. Wij kiezen niet voor het willekeurig bang maken en opsluiten van mensen in de samenleving, maar pakken juist die actoren aan die een gevaar vormen voor de integriteit van ons financieel systeem, die een gevaar vormen voor witwassen en financieren van terrorisme.
Wij kiezen niet voor het willekeurig introduceren van een wet zonder eerst doordacht en doelgericht de oorzaken en elementaire aspecten, die in het kader van orde, stabiliteit en rust van het financieel systeem precondities zijn, voordat een intensiever controle-instrument kan worden geïntroduceerd.

Wij hebben inmiddels de belangrijkste van deze elementaire oorzaken en aspecten eerst opgelost. In dit kader hebben de Centrale Bank, de Deviezencommissie en het Ministerie van Financiën en Planning, in een drie-eenheid op basis van een gezonde samenwerking en ook weer in samenhang met intensief overleg met de verschillende stakeholders en het bedrijfsleven, eerst de volgende maatregelen getroffen:
– De introductie van een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem;
– Het brengen van de wisselkoersen naar een niveau dat in overeenstemming is met de macro-economische realiteit;
– Het intensiveren van het toezicht op de deviezenbanken, geldtransactiekantoren en wisselkantoren;
– De introductie van een repatriatieverplichting van 100% van de exportopbrengsten;
– De introductie van een retentieverplichting of inwisselplicht van 30% van de exportopbrengsten, dat soms flexibel kan worden uitgevoerd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de onderneming – we blijven immers bij de maatschappelijke realiteit; en voorzitter,
– De introductie van de verplichting om voor importen, uitsluitend vanuit Suriname te betalen.

Deze maatregelen zijn onder leiding van mijn regering vastgesteld, in richtlijnen van de Centrale Bank en in een sterke algemene beschikking van de Deviezencommissie; waarbij er steeds breed is overlegd met stakeholders, en waarbij continu een breed draagvlak is gezocht. De Centrale Bank, de Deviezencommissie en het Ministerie van Financiën en Planning monitoren in gezamenlijk verband, de ontwikkelingen van de wisselkoers en blijven met de deviezenbanken, de cambio’s en de exporteurs continu in gesprek om zoveel mogelijk bij te sturen.

Ik heb ook reeds het besluit genomen tot het instellen van een platform, waarin naast de Minister van Financien, de Governor van de Centrale Bank en de voorzitter van de Deviezencommissie vanuit overheidszijde, ook de deviezenbanken, de cambio’s en de exporteurs zullen participeren. Er zal daarbij sprake zijn van goed en constructief overleg om de wisselkoers te blijven aansturen en risico’s op de integriteit van het financieel systeem reeds in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

Wij hebben alles gedaan met deze wet om basis van goed overleg en inachtneming van democratische principes een wet te maken die we in uw parlement bespreken. Dat is het verschil tussen willekeur, en doordacht beleid? Beleid dat in samenwerking met stakeholders, de samenleving, het bedrijfsleven, de banken en de wisselkantoren tot stand is gekomen. Het verschil tussen het opleggen van maatregelen, en het op democratische wijze tot stand komen van beleid. We zitten in een enorm diep dal, en we zullen alle actoren binnen onze samenleving nodig hebben om gezamenlijk uit dit dal te geraken. En dit gaan we doen, en deze regering verlangt hierbij naar een bijdrage van eenieder.