President Santokhi noemt 76e Algemene Vergadering VN ultiem moment om mondiale uitdagingen aan te pakken

President Santokhi noemt 76e Algemene Vergadering VN ultiem moment om mondiale uitdagingen aan te pakken

22-09-2021

De 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) kan gezien worden als een kans voor de wereld om samen te komen om de meest urgente mondiale uitdagingen van vandaag aan te pakken. Samenwerken op internationaal niveau ter bevordering van de mondiale gezondheid, de bestrijding van de klimaatcrisis, bevordering van mensenrechten en verdediging van de op regels gebaseerde internationale orde zijn cruciale vraagstukken van wereldformaat die bediscussieerd worden. Zo bracht president Chandrikapersad Santokhi naar voren tijdens zijn toespraak tot de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Surinaamse regeringsleider heeft de vergadering toegesproken op woensdag 22 september 2021, hetgeen voor Suriname een markant moment is geweest.

 

Uitdagingen Covid-19

President Santokhi accentueert dat het principe van collectieve inspanning en verantwoordelijkheid is vervangen door een individuele benadering. “Een benadering om de natie eerst te beschermen. Ik maak echter van deze gelegenheid gebruik om mijn oprechte dank uit te spreken aan de landen en organisaties die in een zeer vroeg stadium hun solidariteit hebben betuigd en waardevolle steun hebben verleend aan Suriname en andere landen in de strijd tegen de coronapandemie”, zegt president Santokhi. Het staatshoofd heeft een bijzonder woord van dank gericht aan het Koninkrijk der Nederlanden, India, China en de Verenigde Staten van Amerika voor de ondersteuning.

 

President Santokhi heeft het belang onderstreept voor het gebruik van wetenschap en technologie voor vreedzame doeleinden. “De aan het licht gebrachte zwakheden van onze gezondheidsstelsels in deze pandemie moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen, met gebruikmaking van moderne technologie en internationale samenwerking”, aldus de Surinaamse regeringsleider. Hij is ervan overtuigd dat er aandacht besteed moet worden aan de sociale en psychologische aspecten op lange termijn, de toenemende onderwijskloof en de digitale kloof, evenals de ongelijke toegang tot vaccins tijdens deze mondiale gezondheidscrisis. Verder is het ontwikkelen van een effectieve strategie om het vaccinatieniveau in onze samenlevingen te verbeteren van eminent belang.

 

Wederopbouw

Wederopbouw van de economie is hoog op agenda voor Suriname. President Santokhi is voorstaander van een COVID-19-herstelfonds, met steun van de internationale financiële instellingen en de private sector. “Afgezien van de ernstige impact van COVID-19, werden we uitgedaagd door financiële en economische tekortkomingen, waaronder een hoge schuldenlast. In dit opzicht is toegang tot concessionele financiering van cruciaal belang bij het opnieuw opstarten van onze economie”, aldus het staatshoofd. Suriname kijkt uit naar nieuwe inhoudelijke vormen van financiële ondersteuning gebaseerd op de sociaaleconomische realiteit van de betrokken landen. De regeringsleider vindt dat er rekening gehouden moet worden met de kwetsbaarheden van landen. President Santokhi heeft aangegeven dat om de enorme buitenlandse schuld onder controle te krijgen en de economie weer gezond te maken een alomvattend herstelplan is ontwikkeld, dat op personeelsniveau is goedgekeurd door het IMF. Suriname kijkt uit naar Board Level goedkeuring, zo spoedig mogelijk. Veder merkte het staatshoofd op dat Suriname aan de vooravond staat van het aantrekken van te buitenlandse investeringen, met name op het stuk van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en toerisme. Hiervoor wordt de ‘enabling environment’ voorbereid, inclusief de ontwikkeling van een lokaal content beleid en een nieuwe investeringscode, om deze investeringen te faciliteren. President Santokhi nodigt het internationale bedrijfsleven uit om te investeren in tropisch Suriname en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de beoogde transitie naar een groene economie.

 

Sterkere VN

Suriname steunt de roep om een ​​sterkere en effectievere Verenigde Naties. “Een geherstructureerde en gerevitaliseerde Verenigde Naties moet ervoor zorgen dat de organisatie de bron van genoegdoening blijft, voor de internationale gemeenschap en een thuis voor internationale gerechtigheid en rechtvaardige besluitvorming.” Ik ben ervan overtuigd dat samenlevingen moeten worden georganiseerd op basis van democratische waarden, goed bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht en met respect voor de mensenrechten”, benadrukt president Santokhi. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we landen, vooral midden in de COVID-19-crisis, in staat stellen om zonder belemmeringen duurzame economieën te ontwikkelen. Isolatie en handelsblokkades ondermijnen deze principes en zijn contraproductief voor het bereiken van deze doelen. De Surinaamse president roept op tot voortdurende dialoog en onderhandelingen om geschillen en conflicten op te lossen, binnen het kader van het handvest van de Verenigde Naties.

 

93% bos Suriname waardevol

President Santokhi heeft aangegeven dat Suriname en ook andere landen met laaggelegen kustgebieden zich inzetten in de strijd tegen klimaatverandering. “Wij zetten ons in, omdat we bijzonder kwetsbaar zijn, hoewel we het minst hebben bijgedragen aan dit probleem”, zegt het staatshoofd. Suriname is een land met veel bos en weinig ontbossing, met een bosbedekking van ca. 93%. Suriname levert een significante bijdrage, aan de mitigatie van de effecten van klimaatverandering. De regeringsleider heeft zeer bezorgd aangegeven dat Suriname een van de weinige landen is met een negatieve koolstofclassificatie en toch niet ten volle profiteert van mondiale regelingen die samenhangen met goed bosbeheer. “De tijd is gekomen om de unieke uitdagingen te erkennen, waarmee de ontwikkelingslanden met veel bossen en weinig ontbossing worden geconfronteerd, en om hun eerlijke toegang tot klimaatfinanciering te verbeteren en te maximaliseren”, aldus het staatshoofd. Suriname roept ontwikkelde landen op om zich opnieuw te committeren aan de 100 miljard US-dollar per jaar, om ontwikkelingslanden te steunen, zoals overeengekomen in de 2015 Overeenkomst van Parijs.

 

Inspirerende woorden

De Surinaamse regeringsleider roept de lidlanden van de Verenigde Naties op om een steentje bij te dragen en woorden om te zetten in daden. ”Ik sta hier, op het bolwerk van multilateralisme en internationale solidariteit, en roep ons allemaal op om ons steentje bij te dragen om onze woorden in daden om te zetten. We hebben een nieuw, flexibeler, rechtvaardiger en effectiever multilateralisme nodig, gebaseerd op de nieuwe realiteiten waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Een die efficiënt is, met collectief leiderschap, een oplossingsgerichte benadering en die inspeelt op de behoeften van alle landen”.