President Santokhi spreekt vakbeweging toe tijdens diner

President Santokhi spreekt vakbeweging toe tijdens diner

22-01-2022

Het staatshoofd merkte op dat er binnen een democratische rechtsorde, de vakbeweging vrijheid heeft van opereren en hierin niet belemmerd wordt. Ook moet er geen intimidatie zijn vanuit de overheid. “Ik hoop, dat wij ook op dit punt erin slagen om een goed klimaat te bieden voor het vrijelijk opereren”, aldus president Santokhi. Volgens hem heeft de regering het sinds haar aantreden niet makkelijk gehad op het financieel-economisch vlak. De inventarisatie van zaken viel toch veel slechter uit dan de initiële prognose. Ondanks de standstill met de schuldeisers en het pad van schuldherschikking zal Suriname de komende tien tot vijftien jaar toch een fors deel van haar inkomsten aan betaling van rente en aflossing van schulden kwijt zijn. Die reservering gaan wij moeten maken.

President Santokhi zegt dat dankzij prudent financieel beleid, de regering de financiële crisis heeft kunnen bezweren en dat, zonder monetaire financiering of het aangaan van nieuwe leningen. Hij is de vakbeweging dankbaar hiervoor. Dankzij de standstill heeft de regering zelfs wat ruimte kunnen maken om een sociaal vangnet te spannen. Daarnaast is zij via de heffingskorting op de belastingen en toekennen van een overbruggingstoelage en koerscompensatie een groot deel van de loontrekkers tegemoetgekomen. Met name de onderste lagen zijn daarbij gecompenseerd voor de hoge inflatie. De regering gaat die inflatie komend jaar proberen fors omlaag te brengen, waardoor de uitholling van de koopkracht tegengegaan wordt.

Wijzend op het IMF-programma en de toezeggingen van de IDB en Wereldbank, zegt de president dat 2022 het jaar van de implementatie wordt. Daartoe zijn in de regeringsraad al afspraken gemaakt en diverse onderraden ingesteld. “De uitvoering is tot nu toe niet op elk gebied sterk geweest en daar zal dus verandering in moeten komen”, aldus president Santokhi. Hij bleef stilstaan bij het Tripartiet Overleg en het Tripartiet Akkoord. De vakbeweging zal de regering via het Tripartiet Overleg de regering moeten helpen om de uitvoering van die afspraken in dit document ook in de gaten te houden, en waar nodig aan de bel te trekken.

De regering is momenteel bezig het Sociaal Vangnet te evalueren, en waar nodig bij te stellen voor 2022, met name gericht op het beter bereiken van de zwakke huishoudens. Zij heeft daarbij kennisgenomen van de besprekingen, die binnen het Tripartiet Overleg hebben plaatsgevonden met de minister van Sociale Zaken. De president meent dat het Tripartiet Overleg een goed forum is om, wanneer dat nodig is, issues te bespreken die meer beleidsaandacht nodig hebben. “Zoals aangegeven in het Tripartiet Akkoord, behoren er deze maand loononderhandelingen plaats te vinden”, merkte het staatshoofd op. Hij zegt dat er via de overbruggingstoelage en koerscompensatie al wat is gedaan, maar dat de heffingskorting, de recente verlaging van de ondergrens van de loonbelasting, en belastingschijven hiertoe al bijdragen. Daarnaast zal de afschaffing van de solidariteitsheffing van 10% ook de hogere inkomens wat meer verlichting geven.

President Santokhi: “Laten we ook bij de loononderhandelingen ervan uitgaan, dat we met wederzijds begrip eruit komen en voorkomen dat we in een loon- en prijsspiraal terechtkomen, want daar heeft niemand baat bij.” Het staatshoofd benadrukt dat de regering weet, dat er compensatie dient plaats te vinden. Zij heeft zich daarvoor ook ingezet. “Het zal echter in fasen moeten gebeuren, want de economie moet het kunnen dragen. Ik hoop, dat wij elkaar ook in dit komend jaar, goed zullen begrijpen en de ruimte daarvoor scheppen.” President Santokhi merkt op dat de regering nog voor veel uitdagingen staat, waaronder het verder bestrijden van de corruptie. Hij hoopt op begrip van de vakbeweging en waar nodig, ondersteuning in de strijd voor een welvarender Suriname.