Kerntaken

Sinds 1996 kent de Republiek Suriname 'ten behoeve van de grondwettelijke taken van de president, als administratief, bestuurlijk en beleidsapparaat ingesteld' het Kabinet van de President.

Het doel van het Kabinet van de President is:  
de president zo optimaal mogelijk te ondersteunen op administratief, bestuurlijk en beleidsgebied, opdat de doelstellingen van het regeringsbeleid zo effectief mogelijk worden bereikt en de presidentiële verplichtingen zo efficiënt mogelijk worden nagekomen.


Kerntaken Kabinet
Het Kabinet van de President voert hiertoe de volgende kerntaken uit

 1. De voorbereiding en vaststelling van alle Wettelijke Regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten die door de president worden bekrachtigd;
 2. De zorg voor de Staats- en Administratiefrechtelijke betrekkingen van de president met De Nationale Assemblée en met de andere Volksvertegenwoordigende Organen;
 3. De zorg voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van de president bij de uitoefening van:
  -          zijn executieve bevoegdheden, met uitsluiting van elk ander orgaan;
  -          zijn verantwoordelijkheden voor de Staatsorganen, waaraan hij rechtstreeks leiding geeft;
 4. De zorg voor de optimale ondersteuning van de president als opperbevelhebber der strijdkrachten en bij de handhaving van de nationale veiligheid;
 5. De optimale ondersteuning van de president bij het leiding geven aan de buitenlandse politiek en aan de internationale betrekkingen alsmede bij het bevorderen van de internationale rechtsorde;
 6. De zorg voor de totstandkoming van een samenhangend regeringsbeleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan;
 7. De zorg voor de communicatie met en voor de voorlichting naar de bevolking toe t.b.v. de Regering;
 8. De zorg voor een optimale mobilisatie en participatie van het volk bij het ontwikkelingsbeleid en bij de beleidsvorming;
 9. Alle overige taken die door de president bij Presidentieel Besluit aan zijn kabinet worden opgedragen.