Surinaamse Onderscheidingen

Voordracht Surinaamse Onderscheidingen

Bij de wetten van 17 mei 1977 (S.B.1977 nr.23) en 17 mei 1977(S.B. 1977 nr. 24) zijn respectievelijk de volgende Surinaamse onderscheidingen ingesteld:

  1. de Ereorde van de Gele Ster
  2. de Ereorde van de Palm
  3. de Eremedaille verbonden aan de Gele Ster 
  4. de Eremedaille verbonden aan de Palm

Door de President van de Republiek Suriname, wordt ter gelegenheid van de jaardag van de Republiek Suriname omstreeks 25 november aan daarvoor in aanmerking komende personen vermelde Ereonderscheidingen uitgereikt.

Evenals voorgaande jaren kunnen personen worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een Surinaamse onderscheiding. Een voorstel daartoe dient schriftelijk te worden ingediend middels het speciaal daartoe ingesteld formulier “voorstelformulier voordracht Surinaamse onderscheidingen”.   Voor elke persoon die wordt voorgedragen zal een afzonderlijk formulier moeten worden ingevuld.

De uiterste datum van indiening van voorstellen bij het kabinet van de President of via online registratie kan tot 15 augustus 2021 Voordrachten die na deze datum worden ingediend zullen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Ten overvloede zij hierin aangetekend dat de verdiensten van degene die wordt voorgedragen zo nauwkeurig mogelijk dienen te worden vermeld zoals onder meer aangegeven op bladzijde 6 van het voorstelformulier onder “Algemene opmerkingen”.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Kabinetskantoor Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden; secretariaat Adviescommissie voor Surinaamse Onderscheidingen tel no.426851 toestel 356/354 of mailen naar adviescie.decoraties@gov.sr

Nb: duplicaat van uw voordracht, online ingediend, treft u aan in uw emailbox.

KLIK HIER VOOR HET VOORSTELFORMULIER